Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej

O Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej powstała w 2014 roku. Fundatorem Fundacji jest GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach.

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednakże wykonuje zadania statutowe mieszczące się w katalogu zadań publicznych, głównie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej utrzymuje się z pozyskanych darowizn, przede wszystkim od darczyńców instytucjonalnych. W ramach posiadanych środków finansowych realizuje nieodpłatną działalność statutową polegającą przede wszystkim na podejmowaniu działań sprzyjających zdrowiu swoich beneficjentów.

Umożliwiając szybki dostęp do świadczeń medycznych oraz partycypując w kosztach leczenia, współuczestniczy w utrzymaniu dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego osób korzystających z pomocy Fundacji.

Działania Fundacji mające na celu promocję i ochronę zdrowia

Kluczowym działaniem Fundacji jest promocja i ochrona zdrowia. Wsparcie Fundacji skierowane jest przede wszystkim do ubezpieczonych członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych, którego organizatorem jest GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA w Gliwicach.

W pierwszej kolejności Fundacja finansuje świadczenia medyczne takie jak:

Specjalistyczne badania obrazowe

tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, itp. na podstawie wystawionego przez lekarza skierowania na badanie, wykonane w placówkach medycznych wskazanych przez Fundację

Rehabilitację ruchową

której celem jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia, przy wykorzystaniu różnych metod terapeutycznych, na podstawie wystawionego przez lekarza skierowania na rehabilitację, wykonaną w placówce medycznej wskazanej przez Fundację

Programy profilaktyczne

mające na celu zapobieganie chorobom zawodowym i społecznym, organizowane w placówkach medycznych wskazanych przez Fundację

Ponadto, w ramach posiadanych środków Fundacja uznaniowo refunduje poniesione, udokumentowane koszty świadczeń medycznych i inne koszty leczenia.

Przyznanie świadczeń

Przyznanie świadczeń przez Fundację ma charakter uznaniowy i należy do kompetencji Zarządu Fundacji. Przekazane beneficjentowi świadczenie w formie sfinansowania świadczeń medycznych, jak również zwrotu poniesionych kosztów leczenia, w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nie korzysta ze zwolnienia i stanowi dla niego nieodpłatne świadczenie, podlegające opodatkowaniu. Przychód powstaje w momencie udostępnienia świadczenia lub otrzymania środków finansowych w ramach refundacji poniesionych kosztów leczenia. Na Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej ciąży obowiązek wynikający z art. 40a ustawy podatkowej, tj. obowiązek przekazania swoim świadczeniobiorcom informacji PIT 11.

Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych, który można pobrać w formie pliku PDF, pod poniższym linkiem.

Statut Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej

Statut Fundacji jest do pobrania w formie pliku pdf tutaj

Sprawozdania Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe, sporządzone zostały w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdania merytoryczne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.