Ochrona danych osobowych

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej (dalej zwana również Fundacją lub Administratorem) z siedzibą w Gliwicach (44 100), ul. Góry Chełmskiej 2B;

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji uprawnień o których mowa w pkt. 8, może się Pan/Pani skontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail: fundacja@fwpm.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1;

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
1. realizacja zadań statutowych Fundacji, w szczególności rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, w celu udzielenia Pani/Panu pomocy na podstawie złożonego wniosku, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO. Może Pani/Pan wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi;
2. realizacja naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz potrzeba rozliczenia środków wydatkowanych przez Fundację;

4. Czas przetwarzania danych:
1. W przypadku odmowy uwzględnienia Pani/Pana wniosku, podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu odbioru przez Pani/Pana dokumentów bądź przekazania Fundacji decyzji o ich zniszczeniu.
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Pani/Pana wniosku podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany z uwagi na rozliczenie wydatkowanych przez Fundację środków z uwagi na źródło pochodzenia tych środków oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

5. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w szczególności GSU S.A. oraz GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz podmiotom medycznym świadczącym usługi na rzecz Fundacji.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
4. przenoszenia danych;
5. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych danych może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku i wykonanie statutowych zadań Fundacji.